Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

Geldig vanaf 1 januari 2010

Artikel 1. Algemeen

1.1 Deze voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten met Inkte betreffende de verkoop, levering, reparatie en onderhoud van computers, componenten, randapparatuur, software en de daarmee verband houdende producten en/of diensten.

 

1.2 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden, waarvan de klant zich mocht bedienen wordt door Inkte expliciet van de hand gewezen.

 

1.3 Afwijkingen en/of aanvullingen op deze voorwaarden gelden uitsluitend wanneer deze schriftelijk aan de klant zijn bevestigd.

 

1.4 Een exemplaar van deze voorwaarden is kosteloos verkrijgbaar bij alle vestigingen van Inkte en op www.Inkte.nl.

 

1.5 Inkte behoudt zich het recht voor deze voorwaarden tussentijds te wijzigen.

 

Artikel 2. Aanbod en bestelling

2.1 Alle offertes van Inkte, in welke vorm ook, zijn steeds vrijblijvend, onverbindend en zolang de voorraad strekt, tenzij anders is overeengekomen.

 

2.2 Alle afbeeldingen, tekeningen en gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, gegevens met betrekking tot de toepasbaarheid van de apparatuur voor nieuwe technologieën, in prijslijsten, folders en brochures worden met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Geringe afwijkingen in de door Inkte verstrekte gegevens zijn toelaatbaar voorzover zij niet uitmonden in een door Inkte te verrichten wezenlijk andere prestatie. Inkte behoudt zich echter uitdrukkelijk het recht voor, met inachtneming van het bovenstaande veranderingen en verbeteringen ten opzichte van de verstrekte gegevens, die dienstig zijn aan de technische vooruitgang aan te brengen. De klant kunt hier echter geen rechten aan ontlenen.

 

2.3 Inkte kunt niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

 

Artikel 3. Overeenkomsten

3.1 Met uitzondering van contante verkopen en vooruitbetalingen komen overeenkomsten niet tot stand door het zenden van een bestelling, doch uitsluitend door schriftelijke orderbevestiging van Inkte.

 

3.2 Een schriftelijke opdrachtbevestiging of een bevestiging van een wijziging in een overeenkomst wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de klant onverwijld bezwaar maakt.

 

Artikel 4. Prijzen

4.1 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk-en zetfouten. Aan de gevolgen van druk- en zetfouten kunnen geen rechten worden ontleend.

 

4.2 De prijzen zijn, tenzij anders vermeld, gebaseerd op contante betaling en levering in een van de vestigingen van Inkte of via www.Inkte.nl; inclusief BTW; in Euro's; exclusief vracht, montage, installatie, in bedrijfstelling en instructie.

 

4.3 Behoudens in het geval van contante verkoop, dient de betaling van de door Inkte geleverde goederen en/of diensten te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de klant die in gebreke blijft met tijdige betaling, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling vereist is, van rechtswege in verzuim en is hij over het openstaande factuurbedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een hele maand geldt. Verder is Inkte bij deze gerechtigd het door de klant verschuldigde bedrag te verhogen met (buiten) gerechtelijke invorderingskosten, die van advocaten, deurwaarders, interne kosten etc. daaronder begrepen. Worden deze kosten niet tijdig voldaan, dan zullen die, vooruitlopend op de vaststelling van de werkelijke kosten, voorlopig worden bepaald op een bedrag van 15% van de onbetaalde factuur, met een minimum van € 225,--.

 

4.4 Door de klant gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 

4.5 Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

 

Artikel 5. Risico

5.1 De goederen zijn en reizen voor risico van de klant af vestiging Inkte.

 

5.2 Inkte is gerechtigd tot het doen van deelleveringen.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

6.1 Inkte behoudt zich de eigendom voor alle door haar geleverde goederen tot op het moment van volledige betaling van de prijs van alle door Inkte aan de klant geleverde of nog te leveren goederen, alsmede van eventuele vorderingen voor door Inkte ten behoeve van de klant in het kader van de levering van goederen verrichtten of nog te verrichten werkzaamheden en of diensten en hetgeen Inkte van de klant te vorderen mocht hebben wegens een tekortkoming van de klant in de nakoming van de tussen Inkte en de klant gesloten overeenkomst, daaronder begrepen incassokosten, rente en boeten.

Artikel 7. Aflevering en reclames

7.1 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Inkte bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad of niet meer leverbaar i), of er is om een andere reden vertraging, of een bestelling kunt niet danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de klant binnen 1 maand na bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

 

7.2 Aan de leveringsplicht van Inkte zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Inkte geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

 

7.3 Alle genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Artikel 8. Zichttermijn / herroepingsrecht

8.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de klant het recht (een deel van) de geleverde producten binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de klant na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Inkte heeft teruggezonden, is de koop een feit. De klant is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Inkte. De klant dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de klant zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Inkte er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de klant.

 

8.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebbend op diensten. Op diensten, waarbij Inkte slechts als tussenpersoon c.q. agent optreedt, zullen de algemene voorwaarden van de daadwerkelijk dienstverlener van toepassing zijn.

 

8.3 Het herroepingsrecht geldt niet voor:

 • diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de klant, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen.
 • producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft.
 • producten die volgens specificaties van de klant zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben.
 • audio- en video-opnamen en software waarvan de klant de verzegeling heeft verbroken.

Artikel 9. Garantie en Conformiteit

9.1 Inkte biedt vanaf 1 augustus 2010 als aankoopgarantie de volgende voorwaarden: 

 • 8 dagen niet goed geld terug garantie, mits onbeschadigd en in originele staat en verpakking.
 • 8 dagen dode pixel omruilgarantie, dat houdt in dat een scherm met dode pixel direct voor u wordt omgeruild, mits onbeschadigd en in originele staat en verpakking.
 • 30 dagen directe omruil garantie op fabricage en materiaalfouten, mits onbeschadigd en in originele staat en verpakking.
 • Privacy garantie: Inkte gaat vertrouwelijk met klant gegevens om. Indien Inkte bij toeval tijdens werkzaamheden strafbare feiten aantreft is Inkte verplicht daarvan aangifte te doen.
 • Reparatie garantie. Als Inkte de reparatie van een klant niet binnen 5 werkdagen heeft kunnen uitvoeren krijgt de klant 50% korting op het arbeidsloon. Hiervan uitgesloten zijn reparaties die Inkte niet zelf heeft kunnen uitvoeren en reparaties waarvoor onderdelen nodig zijn die niet binnen de benodigde tijd beschikbaar zijn.

 

9.2 De garantie termijnen van de diverse producten / diensten zijn met ingang van 1 september 2010 als volgt verdeeld:

 • Inkte geeft 3 jaar garantie op alle notebooks, ongeacht het merk of garantietermijn van de fabrikant. Op accu’s, batterijen, adapters en overige bijgeleverde accessoires is de standaard fabrieksgarantie van toepassing. Ook op netbooks geeft Inkte de standaard fabrieksgarantie van de fabrikant.
 • Op systemen verkocht onder het merk Inkte, en systemen die door Inkte op maat voor u worden samengesteld en geassembleerd geeft Inkte 3 jaar garantie.
 • Op alle overige artikelen is de standaard fabrieksgarantie van toepassing.

 

 

9.3 Inkte verleent ten aanzien van het geleverde een zogenaamde 'carry-in'- garantie op fabricage- en materiaalfouten.

 

9.4 Wanneer er sprake is van ondeskundig gebruik, verkeerd aansluiten, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerking van vocht, stof of andere oorzaken die buiten de invloedssfeer van Inkte liggen, komt de garantie te vervallen. De garantie strekt zich te nimmer uit tot vergoeding van kosten of schade doordat de koper zelf wijzigingen of reparaties aan de producten verricht of doet verrichten dan wel indien de producten voor andere doeleinden zijn aangewend dan waarvoor deze zijn bestemd, dan wel op onzorgvuldige of onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden. Ingeval "virussen" worden geconstateerd, behoudt Inkte zich het recht voor deze te verwijderen en de daarmee gemoeide kosten in rekening te brengen.

 

9.5 Inkte is tot geen andere garantie gehouden dan in dit artikel bepaald.

 

9.6 Een door Inkte, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtigingen van de ondernemer jegens de ondernemer kunt doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

 

Artikel 10. Software

10.1 Voor de levering van software gelden de bij de informatiedrager (bijvoorbeeld CD-ROM) gevoegde licentie- of andere voorwaarden van de producent. Door opening van de op de informatiedrager aangebrachte verzegeling erkent de koper uitdrukkelijk voornoemde voorwaarden. De koper, die de toepasselijkheid van voornoemde voorwaarden niet erkent, heeft het recht de verzegelde informatiedrager te retourneren, welk recht binnen 8 dagen na ontvangst van de software door de koper schriftelijk moet worden uitgeoefend.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1 Voor enige directe of indirecte schade waarvoor Inkte in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard zal Inkte niet aansprakelijk zijn, behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld/nalatigheid aan de zijde van Inkte. 11.2 klant vrijwaart Inkte te dezer zake tegen alle aanspraken van derden. 11.3 De aansprakelijkheid van Inkte blijft te allen tijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering dan wel het bedrag dat Inkte de klant maximaal in rekening had kunnen brengen. 11.4 De beperking van de aansprakelijkheid zoals bepaald in dit artikel geldt op gelijke wijze voor medewerkers, werknemers en alle andere personen die door Inkte ter uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt. 11.5 Inkte is niet aansprakelijk voor het verlies van data of de gevolgschade die daar op volgt op welke wijze dan ook. De klant is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor een deugdelijke back up van deze data. Hieronder vallen onder andere, defect geraakte opslag media en uitvoering van reparaties aan hard en/of software.

Artikel 12. Privacy

12.1 Indien u een bestelling plaatst bij Inkte, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Inkte. Inkte houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie de Privacy Policy voor meer informatie hierover.

 

12.2 Inkte respecteert de privacy van haar klanten en de gebruikers van haar website en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

 

12.3 Inkte maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

 

Artikel 13. Toepasselijkheid

13.1 Deze voorwaarden en de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht indien de offertes, bestellingen en/of leveranties vanuit en/of in Nederland zijn gemaakt respectievelijk worden verricht.

 

13.2 Met inachtneming van art . 100 Wetboek van Burgelijke Rechtsvordering, worden alle geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met een tussen Inkte Nederland B.V. en haar afnemer gesloten overeenkomst bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter te Haarlem, met dien verstande Inkte Nederland B.V. het recht behoudt ieder geschil aanhangig te maken bij de rechter die bevoegd is in de woonplaats van de afnemer.

 

Artikel 14. Overige bepalingen

14.1 In geval afzonderlijke in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden verliezen, zal dit geen consequenties hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.

 

 

Verkoop & informatie


  OP AFSPRAAK, BEL:

Telefoon

057 33 73 97


 Ons Adres:
  De Poort Tot Poperinge   Europalaan 1A - 8970 Poperinge
 
 
 Winkel na Afspraak
 
 Dinsdag 10-12u & 14-18u
 Woensdag 14-18u
 Donderdag 14-18u
 Vrijdag 10-12u & 14-18u
 Zaterdag 10u-12u 14-16u
 Zondag & Maandag Gesloten

 GESLOTEN
  22-23 September

  Toch een vraag? Mail naar
  info@brainwaves.be
 

Gebruikerslogin